Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha jęczmienia jarego

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)

                                                       marzec 2019
               Jęczmień jary

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
 1. Materiał siewny dt 1,7 199,00 338,30
 2. Nawożenie:
     Saletra amonowa dt 3 132,01 396,03
     Polifoska 6-20-30 dt 3 172,96 518,88
     Ca/Mg co 4 lata t 4 128,00 128,00
Razem nawożenie 1042,91
 3. Ochrona roślin
     Mustang 306 SE kg(l) 0,5 125,00 62,50
     Bumper 250 EC kg(l) 0,5 86,00 43,00
     Fury 100 EW kg(l) 0,1 127,00 12,70
Razem ochrona 118,20
 4. Inne
     Sznurek szt. 1 30,00 30,00
Razem inne 30,00
 5. Usługi
     Zbiór kombajnowy godz. 0,9 342,00 307,80
     Prasa godz. 0,75 168,00 126,00
     Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 230,00 28,75
Razem usługi 462,55
 6. Praca ciągnika
     Uprawa ścierniska godz. 1 55,37 55,37
     Orka zimowa godz. 3 55,37 166,12
     Bronowanie godz. 0,6 48,05 28,83
     Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,72 85,52
     Uprawa przedsiewna godz. 1,5 48,05 72,07
     Siew godz. 1,4 40,72 57,01
     Opryski (2x) godz. 1,8 40,72 73,30
     Odbiór ziarna godz. 1 48,05 48,05
     Zwózka słomy godz. 2 40,72 81,44
     Transport zewnętrzny godz. 2 48,05 96,10
Razem praca ciągnika godz. 16,4 763,81
 7. Podatek 135,90
 8. Ubezpieczenie uprawy 45,52
 9. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 2941,08
10. Koszty ogólnogospodarcze 1032,24
      w tym amortyzacja 715,22
11. Koszt pracy ludzkiej godz. 28 15,00 420,00
            Suma kosztów       4393,32
Wartość produkcji        
Produkt główny (netto) dt 50 75,86 3793,00
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 5,31 265,51
Cena brutto zł/dt     81,17
Koszt produkcji ziarna zł/dt 61,46
           Przychód (ziarno) 4058,51
Produkt uboczny (słoma) dt 20 327,44
Dopłata do mat. siewnego zł/ha 80,00
Dopłata bezpośrednia zł/ha 912,94
            Razem przychód 5378,89
            Wynik finansowy zł/ha 985,57
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 237,80

 

Opracowanie 
Kornel Pabiszczak
Grzegorz Wysocki

Wielkopolska Izba Rolnicza