Jest wsparcie dla producentów świń i hodowców ryb słodkowodnych…

… ale czasu na składanie wniosków nie pozostało zbyt wiele – trzeba je dostarczyć do ARiMR do 14 grudnia. Rozporządzenie w tej sprawie zostało już przyjęte przez Radę Ministrów.

W czwartek  3 grudnia Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt nowego rozporządzenia, według którego przewidziana jest pomoc dla podatników podatku rolnego rolników, którzy w 2015 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych w na obszarze gmin, w których wystąpiła susza. Wsparcie wyniesie  300 zł na 1 ha zarybionych stawów rybnych w ramach pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Oznacza to, że wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć równowartości 30 tys. euro dla podatnika podatku rolnego.

Dodatkowo, nowe przepisy umożliwią również uzyskanie refundacji wydatków poniesionych na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz niezbędnych produktów lub środków do przeprowadzenia tych zabiegów, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych. Pomoc ta jest przeznaczona dla producentów świń, których gospodarstwa są na obszarze objętym programem bioasekuracji. Istotne jest, że bez względu na liczbę tych zwierząt w gospodarstwie, wsparcie będzie udzielane. Jest ono również w formie pomocy de minimis, czyli jej wysokość nie może być większa, niż 15 tys. euro dla producenta rolnego.

Wnioski o ww. wsparcie można składać do 14 grudnia 2015 roku w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu ubiegającego się o pomoc.

Renata Struzik, źródło: MRiRW