Zielona energia – zbyt małe wsparcie

Poniżej prezentujemy uwagi izb rolniczych  do projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2018 r.

– Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że pomimo, że w uzasadnieniu do projektu omawianego rozporządzenia stwierdzono, iż: „W opinii projektodawcy wielkość przedmiotowego udziału łącznie na poziomie 18% wynika z konieczności zabezpieczenia interesów odbiorców końcowych energii elektrycznej przed zbyt gwałtownym wzrostem cen energii elektrycznej wynikającej ze wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz uwzględnia dodatkowo odpływ podmiotów z systemu tzw. zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego – obniżenie przedmiotowego udziału z 20%.” – to zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych  uważa, że wśród rolników maleje zainteresowanie budową biogazowni czy innych instalacji odnawialnych źródeł energii – z uwagi na zbyt małe wsparcie finansowe tego typu projektów a także za małą dochodowość sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych – informuje Justyna Kostecka z Biura KRIR.

W ocenie izb rolniczych zaproponowane przepisy są rozwiązaniem może dobrym dla odbiorców energii, ale na pewno nie są satysfakcjonujące dla produkujących energię zieloną.

Źródło: KRIR