Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 8 lutego rozpatrzyła informacje Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju i Finansów na temat planów i propozycji zmian dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki Spójności po 2020 r.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi – Krzysztof Jurgiel poinformował o planach i propozycjach zmian dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki Spójności po 2020 r. Potwierdził, że Wspólną Politykę Rolną należy utrzymać, gdyż jest to ważna, wspólnotowa i nowoczesna polityka UE, która realizuje różnorodne cele publiczne i daje gwarancję stabilności w prowadzeniu działalności rolniczej. Wspólna Polityka Rolna powinna zatem w przyszłości zapewnić społeczeństwu Unii Europejskiej bezpieczeństwo dostaw żywności o wysokiej jakości, zachowanie w dobrym stanie zasobów ziemi, wody i powietrza. Konieczne jest także wyrównanie poziomu dopłat bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju – Jerzy Kwieciński poinformował, że oficjalna debata w kwestii zmian dotyczących Polityki Spójności po 2020 r. jeszcze się nie rozpoczęła, a zainicjują ją konsultacje publiczne, planowane przez Komisję Europejską w marcu br. Polityka ta musi wyglądać inaczej niż dotychczas, szczególny nacisk nałożony będzie na wzmocnienie firm małych i średnich, a także na innowację, zarówno w rolnictwie, jak i w przetwórstwie. Wiąże się to z wykorzystywaniem instrumentów finansowych. Ministerstwo Rozwoju, przygotowując się do debaty na szczeblu unijnym, podjęło prace nad przygotowaniem wstępnego projektu stanowiska w sprawie Polityki Spójności.

Komisja rozpatrzyła też informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sposobu ujęcia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w krajowych dokumentach strategicznych.
Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest najważniejszym dokumentem wskazującym kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Projekt tego dokumentu był rozpatrywany przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów 17 stycznia br., a następnie był przedmiotem obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów.
W Strategii zawarte są rekomendacje dla polityk publicznych i jest ona podstawą dla zmian w systemie zarządzania rozwojem. Efektem oczekiwanym tej strategii będzie wzrost zamożności Polaków oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Na liście sektorów strategicznych dla polskiej gospodarki znajduje się m.in. sektor żywności wysokiej jakości.

Komisja rozpatrzyła również informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat konsultacji publicznych w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. prowadzonych przez Komisję Europejską.

Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki.

W lutym br. komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich – Phil Hogan otworzył konsultacje społeczne na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Do końca bieżącego roku Komisja opracuje komunikat przedstawiający wnioski dotyczące obecnego funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej, a wnioski zostaną przedstawione na konferencji w lipcu br. Komisja położy szczególny nacisk na następujące cele: wspieranie inteligentnego rolnictwa poprzez zwiększenie jego konkurencyjności i innowacyjności, wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Ponadto Komisja rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zmian w systemie dopłat bezpośrednich związanych z procesem opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi – Krzysztof Jurgiel stwierdził m.in., że Brexit nie jest przyczyną obecnej dyskusji nad Wspólną Polityką Rolną po 2020 r. Dyskusja ta wynika z długoterminowych procesów kształtowania polityk unijnych i w tym kontekście nie należy traktować Brexitu jako czynnika, który wymusi czy ukształtuje zmiany systemu płatności bezpośrednich.

Źródło: Sejm RP