Z myślą o skuteczniej ochronie produktów regionalnych

W trakcie 18. posiedzenia Senatu RP (18 – 19 maja) senatorowie pracować będą nad ustawą o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.

Zaproponowana przez rząd nowelizacja  wdraża unijne regulacje do polskiego prawa w celu skuteczniejszej ochrony zarejestrowanych produktów regionalnych. Zmienia ona procedurę składania wniosków o rejestrację tzw. chronionych nazw, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności.

Terminy rozpatrzenia wniosków o rejestrację mają ulec skróceniu. Ustawa uzupełnia katalog narzędzi służących do sprawowania nadzoru nad działalnością jednostek certyfikujących. Doprecyzowane zostają obowiązki Głównego Inspektora  Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz zasady współpracy inspekcji z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ustawa nakłada na Głównego Inspektora  Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych obowiązek publikacji na stronie internetowej wykazu producentów mających ważne świadectwo jakości, potwierdzające zgodność procesu produkcji produktu rolnego lub środka spożywczego ze specyfikacją, albo ważny certyfikat zgodności. Nowelizacja przewiduje zastąpienie przepisów karnych dotyczących odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie zarejestrowanych nazw administracyjnymi karami pieniężnymi – informuje Biuro Prasowe Senatu RP.