Wsparcie gospodarstw dotkniętych skutkami wymarznięć

Pomorska Izba Rolnicza wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie możliwości wsparcia gospodarstw dotkniętych skutkami wymarznięć, możliwie najwyższymi, jednorazowymi dopłatami do hektarów gruntów rolnych (proporcjonalnie do skali zjawiska w gospodarstwie rolnym).

 
Wielkość wsparcia finansowego byłaby określana w oparciu o protokoły komisji szacujących straty, powołane przez wojewodów lub tam gdzie komisje przez wojewodę nie zostały powołane – na podstawie zaświadczenia wydanego przez odpowiedni organ administracji( np. wójt czy burmistrz)
 
Byłoby to istotne wsparcie dla tych gospodarstw, które prowadząc zasiewy lub sadząc, nie użyły do tego celu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, co eliminuje ich z pomocy udzielanej przez ARR – mówi Zenon Bistram, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej.