Wieści z sejmowej Komisji Rolnictwa

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  5 kwietnia przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Zaproponowana przez resort rolnictwa zmiana przepisów ma na celu m.in. umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi upoważnienia do pełnienia funkcji jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych; umożliwienie fundacji pełniącej funkcje jednostki centralnej w latach 2016 i 2017 ubieganie się o przyznanie pomocy technicznej z tytułu kosztów poniesionych w tym okresie na finansowanie realizacji zadań tej jednostki.

Źródło: Sejm RP