Więcej w ramach pomocy de minimis

Komisja przyjęła rozporządzenie mające na celu podniesienie pułapu pomocy o małej wartości (pomocy de minimis), którą można uznać za niestanowiącą pomocy państwa oraz dokładniejsze zdefiniowanie takiej pomocy.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Dacian Cioloş, powiedział: „To nowe rozporządzenie da państwom członkowskim większą swobodę w przyznawaniu pomocy bez zakłócania konkurencji, w szczególności w sytuacjach nadzwyczajnych. Komisji pozwoli zaś na uproszczenie zasad pomocy krajowej w sektorze rolnictwa”.
Do tej pory, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1535/2007, pomoc nieprzekraczającą 7 500 euro na beneficjenta w okresie trzech lat budżetowych, ani nieprzekraczającą pułapu 0,75 proc. wartości produkcji rolnej ustalonego dla każdego państwa członkowskiego, uznawano za pomoc, która nie zakłóca konkurencji i nie zagraża jej zakłóceniem.
W nowym rozporządzeniu, które będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014 r., podniesiono wysokość pomocy do 15 000 euro na beneficjenta w okresie trzech lat budżetowych, a pułap krajowy dla każdego państwa członkowskiego – do 1 proc. wartości produkcji rolnej. Rozporządzenie to określa ponadto w sposób bardziej wyczerpujący, jakie rodzaje pomocy mogą wejść w zakres jego stosowania.
Konkurencja jest jednym z głównym motorów wzrostu, a utrzymanie systemu wolnej, niezakłóconej konkurencji stanowi jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej. Unijna polityka w zakresie pomocy państwa ma na celu zagwarantowanie wolnej konkurencji, efektywny podział środków oraz jednolitość rynku europejskiego przy jednoczesnym poszanowaniu zobowiązań międzynarodowych. Pomoc państwa w sektorze rolnictwa opiera się na trzech zasadach:
  • jest zgodna z ogólnymi zasadami polityki konkurencji; 
  • jest spójna ze wspólną polityką Unii w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich; 
  • jest zgodna ze zobowiązaniami międzynarodowymi Unii, w szczególności z Porozumieniem WTO w sprawie rolnictwa. 
Zasady te znajdują swoje odzwierciedlenie w instrumentach prawnych, które mają zastosowanie tylko do sektora rolnictwa; są to:
  • wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007–2013; 
  • rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze rolnictwa; 
  • szczególne zasady pomocy państwa w sektorze rolnictwa przewidziane w rozporządzeniu dotyczącym formularzy zgłoszeniowych [część III.12 lit. A-T załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004]; 
  • rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w sektorze rolnictwa. 
Te instrumenty prawne przestają obowiązywać z dniem 31 grudnia 2013 r. i są obecnie przedmiotem przeglądu w ramach inicjatywy Komisji mającej na celu modernizację pomocy państwa w świetle nowych przepisów, które będą obowiązywać w obszarze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014-2020. 
W 2013 r. Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje społeczne na temat zmiany przepisów dotyczących pomocy państwa, dzięki którym wszystkie zainteresowane strony mogły przedstawić swoje stanowisko w sprawie niezbędnych zmian oraz uwagi dotyczące nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze rolnictwa.
Nowe rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze rolnictwa oraz nowe wytyczne nie będą jednak obowiązywać od początku roku 2014. W listopadzie 2013 r. Komisja, w swoim komunikacie, przedłużyła do dnia 30 czerwca 2014 r. stosowanie obowiązującego obecnie rozporządzenia o wyłączeniach rolnych oraz wytycznych. 
(mat)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności