W związku z ASF

Ministrowie rolnictwa Polski – Krzysztof Jurgiel  , Francji – Stephan a Le Foll`a do Le Mans  i Niemiec  – Christian Schmidt.14 października podczas spotkania w Paryżu  przyjęli   wspólne oświadczenie dotyczące trudnej sytuacji sektora wieprzowiny w związku z konsekwencjami afrykańskiego pomoru świń. Poniżej prezentujemy jego treść:

Polska, Francja i Niemcy są zgodne co do tego, że afrykański pomór świń stanowi poważny problem dla unijnych rolników, w szczególności w Polsce oraz innych dotkniętych państwach. Doświadczenia z przeszłości wskazują, że walka z tą chorobą może być długotrwała i wymagać wielokierunkowych działań i znacznych nakładów finansowych.

Pojawienie się nowych ognisk wirusa afrykańskiego pomoru świń spowodowało konieczność wdrożenia bardzo dotkliwych szczególnie dla producentów ograniczeń, nakazów i zakazów weterynaryjnych.

Strony dostrzegają, że powoduje to niezwykle trudną sytuację producentów w strefach objętych restrykcjami, ale także coraz większą niepewność dla całego sektora wieprzowiny w dotkniętych państwach UE. Straty ponoszą producenci prosiąt oraz tuczników ze względu na brak  ciągłości sprzedaży w gospodarstwach, co generuje dodatkowe koszty przedłużającego się utrzymania zwierząt, znaczne straty w przychodach oraz negatywnie wpływa na opłacalność produkcji. W trudnej sytuacji są także ubojnie i przetwórcy w strefie objętej restrykcjami, w związku z problemami z pozyskaniem surowca oraz ponoszeniem dodatkowych kosztów zabezpieczenia odpowiedniego transportu, warunków uboju i przetwórstwa, a także utylizacji części produktów oraz poddawania mięsa obróbce termicznej.

Francja i Niemcy doceniają zaangażowanie Polski oraz pozostałych dotkniętych państw w podejmowaniu intensywnych, wielokierunkowych działań mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa ASF w Unii Europejskiej. Wzywają Komisję do dalszego wspierania wysiłków tych państw i do rozważenia, uwzględniając ich własne środki, możliwego dodatkowego wsparcia finansowego działań mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się oraz efektywne ograniczenie skutków zaistniałej sytuacji i  dalszego jej pogarszania się, do rekompensowania strat rolnikom i zakładom z tytułu wprowadzonych ograniczeń weterynaryjnych w wyznaczonych strefach. Wzywają Komisję do oceny marginesów związanych z niewykorzystanymi środkami budżetowymi, które mogłyby być przeznaczone na te działania.

Strony podkreślają konieczność wsparcia finansowego ze strony UE na rzecz Polski i innych dotkniętych państw w celu skutecznego poradzenia sobie ze skutkami wirusa ASF, a tym samym powstrzymania szerzenia się afrykańskiego pomoru świń w Unii Europejskiej. Ponadto, namawiają Komisję do wzmocnienia dialogu z państwami dotkniętymi spoza UE w celu zagwarantowania skutecznego zahamowania szerzenia się pomoru świń na ich terytorium.

Źródło: MRiRW