Umorzą kary za przekroczenie kwot mlecznych?

Resort rolnictwa opracował projekt uchwały, która ma pomóc producentom mleka w zakresie spłaty lub umorzenia pozostałych do spłacenia kar za przekroczenie kwot mlecznych w poprzednim sezonie. To, czy będzie ona w Polsce wprowadzona zależy od tego, czy zgodzi się na to Komisja Europejska.

Wyżej wymieniony projekt został już skierowany do dalszego procesu legislacyjnego.

Nowa uchwała zakłada, że minister właściwy do spraw rynków rolnych, może na wniosek producenta mleka, który ten powinien złożyć za pośrednictwem dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, umorzyć w całości lub w części kary za nadprodukcję w minionym roku kwotowym 2014/2015.

Takie umorzenia będą możliwe w przypadku, gdy:

  • osoba fizyczna, na którą kary były nałożone, zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;
  • osoba prawna, na którą kary były nałożone, została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
  • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
  • jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na którą kary były nałożone, uległa likwidacji;
  • zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

We wniosku o umorzenie w całości lub w części spłaty pozostałych do zapłacenia opłat należnych od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 producent mleka zobowiązany będzie do przedstawienia swojej sytuacji materialnej i społecznej, aby podjęcie decyzji miało  uzasadnienie  względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa.

Wprowadzenie tego programu pomocy będzie możliwe dopiero w przypadku, gdy Komisja Europejska się na to zgodzi.

Źródło: KRIR