Ułatwienie sprzedaży żywności przez rolników

W trakcie 30 posiedzenia Sejmu RP (15 – 16 listopada) została uchwalona ustawa  o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Nowe przepisy dają rolnikom rzeczywiste możliwości sprzedaży konsumentom (np. turystom, placówkom zbiorowego żywienia, stołówkom szkolnym) żywności uzyskanej z własnej uprawy, chowu lub hodowli.

Chodzi m.in. o mięso od hodowanych w gospodarstwie zwierząt poddanych ubojowi w zatwierdzonej rzeźni, produkty: mięsne (np. szynki, pasztety, kiełbasy), mleczne (np. ser, masło), złożone (np. pierogi z mięsem), a także przetwory z owoców (np. soki owocowe, dżemy) oraz warzywa (np. marynaty, kiszonki i soki warzywne), pieczywo, wyroby cukiernicze i niemięsne wyroby garmażeryjne (np. pierogi z serem).

Przychody uzyskane z takiej sprzedaży do wysokości 20 tys. zł rocznie będą zwolnione z podatku.

Ustawa definiuje pojęcie „rolniczy handel detaliczny” oraz wskazuje Inspekcję Weterynaryjną jako odpowiedzialną za  nadzór  nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej), produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego. Nadzór nad żywnością pochodzenia niezwierzęcego pozostanie natomiast w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Ustawa daje także Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych kompetencje do sprawowania nadzoru nad jakością handlową żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym.

Źródło: Sejm RP