Szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta w uprawach rolnych

W województwie pomorskim z roku na rok powiększająca się populacja zwierząt dzikich powoduje, że coraz częściej jej bazą żywieniową staja się grunty rolne, ponieważ naturalne środowiska leśne są przeciążone. Zwierzęta te szukając żywności wyrządzają duże szkody w uprawach i zasiewach.

Rolnikom zgodnie z Prawem Łowieckim oraz ustawą o ochronie przyrody i ochronie zwierząt przysługuje odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta leśne.  Nie wszyscy chłopi znają jednak dobrze zasady postępowania obowiązujące przy ubieganiu się o odszkodowanie za wyrządzone przez zwierzęta w uprawach straty. Dlatego Pomorska Izba Rolnicza zorganizowała cykl szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckim. O tym jak to ważny jest problem dla rolników świadczyły chociażby pełne sale podczas spotkań zorganizowanych 23 października w Starym Polu i 26 października w Jamnie. W trakcie szkolenia rolnicy mieli okazję nie tylko wysłuchać wykładu Zenona Bistrama, prezesa Pomorskiej Izby Rolniczej na temat problemów ekonomicznych i prawnych szkód wyrządzanych w uprawach rolnych i leśnych przez zwierzęta dzikie, ale również zadawać pytania dotyczące konkretnych przypadków szkód, jakie zostały wyrządzone przez zwierzęta na ich polach.

–  Rolnik powinien pamiętać, że ma prawo do odszkodowania i korzystania z wszelkich dostępnych środków prawnych w czasie procedury szacowania szkód łowieckich. Należy ścisłe przestrzegać procedur zgłaszania szkód i zgłaszania terminu zbioru na piśmie za potwierdzeniem odbioru. Uważnie trzeba czytać protokół szacowania, zanim się go podpisze. Trzeba żądać kopii protokołu po każdym szacowaniu szkody, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem sporządza się go w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Tylko konsekwentna i godna postawa w obronie swoich interesów może doprowadzić do unormowania relacji z myśliwymi – mówi Zenon Bistram.

Pomorski samorząd rolniczy z myślą o rolnikach wydał też specjalny poradnik zawierający procedury postępowania przy szacowaniu szkód wyrządzonych przez zwierzęta dzikie w uprawach rolnych.

Rolniku pamiętaj!

– Masz prawo do odszkodowania – korzystaj świadomie z dostępnych środków prawnych w czasie procedury szacowania szkód łowieckich.
– Przestrzegaj ściśle procedur zgłaszania szkód i zgłaszania terminu zbioru na piśmie za potwierdzeniem odbioru.
– Zgłaszaj szkody do właściwej osoby, którą koło łowieckie ma wskazać do wiadomości gminy i izby rolniczej.
– Gromadź wszelkie dowody związane z wystąpieniem szkody, w szczególności zdjęcia, nagrania video, faktury zakupu środków produkcji, faktur sprzedaży produktów rolnych, starannie wypełniaj ewidencję zabiegów ochrony roślin.
– Nie wdawaj się w niepotrzebne dyskusje z przedstawicielami kół łowieckich, bo prowadzi to eskalacji konfliktu i nieprzewidzianych zdarzeń.
– Nie wahaj się zgłaszać każdej kolejnej szkody na tym samym polu, w pełnej procedurze.
– Zapraszaj przedstawiciela Izby Rolniczej do udziału w szacowaniu szkód.
– Śmiało wznoś uwagi do protokołu szacowania, dopilnuj, aby były wpisane. Uważnie czytaj protokół szacowania, zanim go podpiszesz.
– Żądaj kopii protokołu po każdym szacowaniu szkody, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem sporządza się go w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.