Zmiany są konieczne

Rozmowa z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem.

Jakie działania  dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi są obecnie priorytetowe ?
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie  konsekwentnie realizowało program rolny Prawa i Sprawiedliwości, którego jestem współautorem. Najważniejsze cele działań programowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015–2019 to przede wszystkim poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa, zachowanie jak największej liczby gospodarstw rodzinnych i zapewnienie im równych warunków konkurencji na jednolitym rynku, zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich – włączenie obszarów wiejskich w obieg gospodarki europejskiej. Poza tymi sześcioma najważniejszymi priorytetami prowadzonych będzie jeszcze szereg dodatkowych działań, które mają za zadanie wzmocnienie i rozwój polskiego rolnictwa i społeczności wiejskiej.

Jakie pierwsze były Pana pierwsze kroki po otrzymaniu teki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ?
– Jednym z pierwszych moich kroków jako szefa resortu rolnictwa było dokonanie oceny polityki rolnej w latach 2008–2015. Rządy koalicji PO–PSL zaniedbały sprawy wsi i polskiego rolnictwa. Po ośmiu latach sprawowania władzy i biernego administrowania jednym z najważniejszych sektorów polskiej gospodarki, trudno jest dostrzec w tym procesie założenia spójnej polityki rolnej. Sytuacja zagrożeń funkcjonowania polskiego rolnictwa pogłębiła się, a w wielu dziedzinach życia na wsi mamy wręcz do czynienia z sytuacją katastrofalną. Na polskiej wsi pogłębiają się obszary biedy i wykluczenia, spada produkcja rolna i dochody rolników. Upadają ważne sektory rolnictwa, jak produkcja trzody chlewnej, utrwalił się regres w produkcji mleka, cukru i ogrodnictwie, a wielu rolnikom grożą postępowania sądowe i egzekucje komornicze z tytułu nieuczciwych praktyk pośredników handlowych. Rząd PO–PSL systematycznie zmniejszał w budżecie państwa nakłady na rolnictwo, zgodził się na zaniżoną w stosunku do średniej Unii Europejskiej wysokość dopłat bezpośrednich oraz zmniejszenie budżetu w ramach Wspólnej Polityki Rolnej dla Polski o ponad 4 miliardy euro.

Co zatem trzeba zrobić , aby na polskiej wsi żyło się lepiej ?
– Naprawa szkód wyrządzonych polskim rolnikom przez koalicję PO–PSL wymaga sprawnie i efektywnie działającej administracji rządowej oraz instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa. Zmiany są konieczne. Naszym priorytetem jest wprowadzenie takich modyfikacji w funkcjonowaniu sektora rolnego w Polsce, które doprowadzą do stabilizacji rynków rolnych, usprawnienia procesów gospodarczych w łańcuchu żywnościowym, a jednocześnie zapewnią odpowiednie dochody rolnikom. Konieczna jest  poprawa poziomu życia rodzin rolniczych oraz innych mieszkańców obszarów wiejskich, z wykorzystaniem społecznego środowiskowego i ekonomicznego potencjału regionów. Odpowiedzialność za rozwój obszarów wiejskich musi ponosić Państwo, a w szczególności instytucje i agendy odpowiedzialne za rozwój wsi. Musimy dążyć jak zaznaczyła w swoim expose Pani Premier Beata Szydło do powrotu sytuacji, która miała miejsce już za naszych rządów, gdy na wsparcie przeznaczone było prawie 3% PKB, a nie jak za rządów PO-PSL – 1,5 %. Najważniejsza jest dla nas przyzwoitość i sprawiedliwość wobec rolników, którzy powinni funkcjonować na takich samych warunkach jak ich koledzy – farmerzy w innych krajach unijnych

.
Czy liczy Pan na wsparcie  prowadzonej przez resort polityki przez rolników?
– Ważna jest bieżąca i owocna współpraca z organizacjami pracującymi na rzecz rolnictwa poprzez przyjmowanie wniosków, uwag i postulatów jak i bezpośrednio samymi rolnikami, których głos jest dla mnie najważniejszy Jak podkreśliła bowiem w swoim expose Pani Premier będziemy rozmawiać ze społeczeństwem bezpośrednio. Dialog i współpraca to warunek zrealizowania zadań, które postawili przed nami Polacy.
Dziękuję za rozmowę