Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel  14 września przedstawił w Sejmie RP informacje nt. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Strategia przedstawia nowy model rozwoju, a cały rząd bierze odpowiedzialność za sprawy rolnictwa i obszarów wiejskich. Dokument kładzie nacisk na włączenie w procesy rozwojowe wszystkich obszarów, w tym małych miast i obszarów wiejskich oraz zakłada, że korzyści ze wzrostu gospodarczego powinny być dostępne dla wszystkich, bez względu na miejsce ich zamieszkania. Działania Strategii zostały zapisane w układzie trzech celów szczegółowych oraz pięciu obszarów wpływających na osiągnięcie celów.

Dotyczą one wszystkich obszarów wiejskich, a ich zróżnicowane terytorialnie potrzeby zostały odzwierciedlone w kierunkach interwencji w celu szczegółowym II – Rozwój społecznie i terytorialnie równoważony – minister Krzysztof Jurgiel.

Zaprojektowano w nim dwa kierunki interwencji odnoszące się do rozwoju terytorialnego wszystkich obszarów wiejskich: kierunek interwencji 6. Rozwój obszarów wiejskich – wsparcie horyzontalne i kierunek interwencji 7. Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o endogeniczne potencjały gospodarcze oraz kierunki interwencji, w których znajdują się działania adresowane do wybranych obszarów wiejskich, jak np. w kierunku interwencji 1. Tworzenie warunków dla budowy podstaw nowoczesnej gospodarki w Polsce Wschodniej, w kierunku interwencji 4. Pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego aglomeracji czy w kierunku interwencji 8. Aktywizacja obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją.

Podobnie jak w przypadku opisu instrumentów na rzecz rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich w Strategii jest odrębny kierunek interwencji poświęcony rozwojowi rolnictwa „Konkurencyjne gospodarstwa rolne i producenci rolno-spożywczy” (w celu szczegółowym I. Trwały wzrost gospodarczy oparty na dotychczasowych i nowych przewagach w obszarze 3 Małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz szereg działań i projektów (strategicznych czy też flagowych) zapisanych w ramach pozostałych kierunków interwencji Strategii, które znajdują się w innych kierunkach interwencji, a ich adresatami są m.in. podmioty sektora rolno-spożywczego, w tym m.in. takie kierunki interwencji jak np.: polepszenie otoczenia prawnego, reforma otoczenia instytucjonalnego, finansowanie inwestycji i rozwój skali działalności, wsparcie przedsiębiorczości oraz kompetencji zawodowych, wzmocnienie rozpoznawalności polskich produktów oraz Marki Polskiej Gospodarki, system zarządzania jakością w przemyśle, unowocześnienie oferty eksportowej i wspieranie nowych kierunków ekspansji polskich firm.

Żywność wysokiej jakości została zaliczona do listy 10 sektorów strategicznych – podkreślił minister Krzysztof Jurgiel zwracając uwagę, że są to sektory, które mają szanse stać się przyszłymi motorami polskiej gospodarki.

W Strategii przekazanej do konsultacji społecznych zapisano blisko 200 projektów, z których część została zgłoszona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak np.: Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności, Polski Holding Rolno-Spożywczy, Platforma żywnościowa, Polska Akademia Spożywcza, Wsparcie i profesjonalizacja Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w małych miastach, Nowe szanse na wsi, Pakt dla obszarów wiejskich, Dostosowanie do zmian demograficznych (poprzez działania na rzecz seniorów w systemie KRUS – Programu Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik), Energetyka rozproszona na obszarach wiejskich, Woda dla rolnictwa, Infrastruktura na wsi (Projekty inwestycyjne PAKTU dla obszarów wiejskich), Odtworzenie i wsparcie rozwoju lokalnych rynków rolnych, Strategie Lokalnego Rozwoju – instrument zarządzania rozwojem lokalnym przez społeczność.
Minister Jurgiel poinformował ponadto, że w Strategii zaprojektowano również utworzenie w ramach Komitetu ds. polityki rozwoju Podkomitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego zadaniem będzie przygotowywanie rekomendacji w zakresie zwiększenia stopnia komplementarności i synergii interwencji podejmowanych na obszarach wiejskich, finansowanych z różnych źródeł mając na uwadze cele i zadania Strategii. Podkomitet będzie prowadził monitorowanie – zarówno rzeczowe, jak i finansowe wsparcia dla obszarów wiejskich, z uwzględnieniem Polityki Spójności oraz będzie służył realizacji strategii dotyczącej rozwoju wsi i rolnictwa.

Źródło: MRiRW
Opracował: Samuel Skrzysz