W sprawie wykluczenia ze wsparcia dla młodych rolników osób otrzymujących spadek

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministra rolnictwa o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów rozporządzenia z 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015, poz. 982).

– Obecnie, § 2 ww. rozporządzenia określa wymagania, jakie musi spełnić osoba otrzymująca pomoc. Przepisy te wykluczają jednak możliwość uzyskania pomocy przez osobę, która na skutek otrzymania spadku w młodocianym wieku, rozpoczęła automatycznie prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Zdaniem izb rolniczych należałoby umożliwić takim osobom skorzystanie z pomocy i nie powinny one ponosić konsekwencji nabycia spadku tylko dlatego, że prawo spadkowe nałożyło na nie odpowiedzialność, która ma wpływ na ich całe dalsze życie.

 Źródło: KRIR