Przepisy wymagają doprecyzowania

Porozumienie Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej postuluje o zmianę rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, które nie podlegają egzekucji (Dz.U. z dnia 27-11-2018 r. w sprawie zmiany zapisów Rozporządzenie ministra 2017 r. poz.1385), w celu doprecyzowania pojęcia „rolnik” i „gospodarstwo rolne”, objętych tymi przepisami.

Od 2 sierpnia 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie określające przedmioty należące do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, które nie podlegają egzekucji. Izby Rolnicze zostały tymi przepisami włączone do procedury windykacyjnej, jako organ opiniujący zakres windykacji gospodarstwa rolnego.

– Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że przepisy tego rozporządzenia są nieprecyzyjne co do kwalifikacji dłużnika jako rolnika i jego majątku jako gospodarstwa rolnego. Zdarza się, że komornicy występują po opinię do izb rolniczych w stosunku do podmiotu będącego faktycznie spółką prawa handlowego. Równocześnie, z reguły, wnioski komorników o opinię są niekompletne z punktu widzenia prawidłowości oceny samorządu rolniczego, co do zachowania niezbędnych składników majątkowych z punktu widzenia racjonalności produkcji rolnej w danym gospodarstwie – mówi Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej.

Jak podkreślają sygnatariusze Porozumienia (Izba Rolnicza w Opolu , Śląska izba Rolnicza, Podkarpacka Izba Rolnicza, Małopolska Izba Rolnicza, Lubelska Izba Rolnicza, Świętokrzyska Izba Rolnicza), w szczególności konieczne jest doprecyzowanie w tym rozporządzeniu pojęcia „rolnik” i „gospodarstwo rolne’’, w sytuacji wielości rodzajów tych pojęć w naszym systemie prawnym.

Źródło: ŚIR