Prawo wodne na nowych zasadach

27 lutego w trakcie 59 posiedzenia Sejmu RP zdecydowali o nowelizacji Prawa wodnego. Wprowadzone zmiany doprecyzowują i uzupełniają obowiązujące przepisy.

Zgodnie z nowelą, do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie Prawa wodnego 1 stycznia br., a dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (wydanie bądź zmiana decyzji), stosować się będzie przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2018 r.

Nowela pozwoli również przedsiębiorcom, którzy nie dotrzymywali warunków udzielonego pozwolenia wodno-prawnego (dot. ilości pobieranej wody i jakości odprowadzanych ścieków) zaliczyć na poczet kar rozpoczęte inwestycje środowiskowe.

Źródło: Sejm RP