Końskie paszporty na nowych zasadach

W trakcie 13 Posiedzenia Sejmu RP (9 – 11 marca) posłowie podjęli decyzję o nowelizacji ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Ustawa przygotowana przez rząd dostosowuje polskie przepisy do regulacji unijnych w zakresie metod identyfikacji zwierząt należących do rodziny koniowatych.

Reguluje ona, między innymi, tryb upoważniania podmiotów do wydawania dokumentów identyfikacyjnych oraz wskazuje organy uprawnione do nadawania i cofania tych upoważnień. Ponadto nowelizacja określa obowiązki posiadaczy koniowatych w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także uprawnienia organów inspekcji weterynaryjnej. 
 
Przepisy unijne, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r., umożliwiają państwom członkowskim m.in. czasowe zawieszenie lub cofnięcie uprawnień do wydawania dokumentów identyfikacyjnych w przypadku naruszenia rozporządzenia unijnego. 
 
Teraz zgodnie z nowymi przepisami w  Polsce ma to być kompetencja  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , który będzie wpisywał takie podmioty do prowadzonego przez siebie wykazu. Z wnioskiem do ministra rolnictwa o wykreślenie podmiotu z rejestru będzie mógł wystąpić główny lekarz weterynarii. Projekt upraszcza też procedurę wydawania dokumentów dla koni – wnioski o ich wydanie będzie można składać elektronicznie. Ponadto doprecyzowuje tryb postępowania z dokumentami zwierząt, które padły, zostały poddane ubojowi lub zabite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej – dokument będzie musiał zostać dostarczony wraz ze zwłokami zwierzęcia do rzeźni (w przypadku uboju), a w pozostałych przypadkach do zakładu przetwórczego lub spalarni.