Interes polskiego rolnika ważniejszy jest od rolnika ukraińskiego

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego ponownie wnioskuje do Beaty Szydło – Prezes Rady Ministrów o podjęcie działań mających na celu zmianę rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 374/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku, które weszło w życie 23 kwietnia 2014 roku w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy.

W wyniku tego rozporządzenia z cła zostały zwolnione towary przemysłowe importowane do Unii Europejskiej z Ukrainy obejmujące ponad 94 proc. linii taryfowych. Rozporządzenie to znosi również 83 proc. taryf celnych w zakresie importu do UE z Ukrainy produktów rolnych. W odniesieniu do niektórych produktów rolnych, takich jak: zboża, mięso wołowe, wieprzowe i drób, obowiązują bezcłowe kontyngenty na import.

W ocenie IRWŁ na skutek wejścia w życie tego rozporządzenia, nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej polskich producentów rolnych, poprzez ustanowienie wyżej wymienionym rozporządzeniem kontyngentów bezcłowych w zakresie importu na teren Unii Europejskiej z Ukrainy produktów rolnych m.in.: zboża, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, drobiu.

Sytuacja polskiego rolnika została istotnie zagrożona i uległa znacznemu pogorszeniu poprzez wprowadzenie na polski rynek tańszych produktów rolnych (bez opłat celnych) z Ukrainy.  Została zatem w znacznym stopniu zachwiana zasada konkurencyjności rolnictwa polskiego, a także europejskiego. Zgodnie z art. 5 ww. rozporządzenia: „Jeśli przewóz produktu pochodzącego z Ukrainy i objętego załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia stwarza poważne trudności lub grozi ich stworzeniem dla unijnych producentów produktów podobnych lub bezpośrednio konkurujących, Komisja może ponownie wprowadzić cła określone w ramach zwykłej wspólnej taryfy celnej w przypadku takiego przewozu, z zastrzeżeniem warunków i procedur ustanowionych w art. 11 i 11a rozporządzenia Rady (WE) nr 55/2008 (4), które stosuje się odpowiednio.” Zatem powstała sytuacja uzasadnia podjęcie procedury opisanej w art.  5 rozporządzenia nr 374/2014 – mówi Bronisław Węglewski, prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Obi oba