Dla producentów ziemniaków ….

Ważne dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających ziemniaki na terytorium RP i do innych państw Unii Europejskiej.

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi przypomina o konieczności dołączania do przemieszczanych bulw ziemniaków oznakowania oraz odpowiednich dokumentów. Bulwy ziemniaków przemieszczane na terytorium RP i do innych państw UE muszą być:

– Oznakowane numerem wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Sadzeniaki ziemniaka muszą być zaopatrzone w paszport roślin.

– Oznakowanie umieszcza się w sposób trwały i widoczny na opakowaniach ziemniaków. Jeżeli ziemniaki przemieszczane są luzem oznakowanie umieszcza się na środkach transportu lub na towarzyszącym im dokumencie handlowym, jeżeli informacje w nim zawarte umożliwią identyfikację środka transportu.

– Ziemniaki przemieszczane do innych państw UE muszą być oznakowane oraz zaopatrzone w zaświadczenie stwierdzające, że w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych przemieszczanych bulw ziemniaków, nie stwierdzono występowania bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (bakterioza pierścieniowa ziemniaków).

– Jednocześnie informuję, że od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2017 r. poz. 2138 ze zm.). Zmienione przepisy zaostrzą m.in. nakładanie kar za naruszenie przepisów dotyczących obrotu ziemniakami. Podmioty, które wyprowadzają z Rzeczypospolitej Polskiej do innych państw UE lub przemieszczają na terytorium RP z przeznaczeniem do wyprowadzenia do innych państw członkowskich rośliny, produkty roślinne lub przedmioty (w tym ziemniaki) niezaopatrzone w zaświadczenie i oznakowania przewidziane w przepisach prawa będą podlegać karze pieniężnej w wysokości od 2 000 do 12 500 zł – mówi Andrzej Kwiatkowski – Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Źródło: WIORiN