Czas na renesans rolniczej spółdzielczości

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowywany jest projekt ustawy o spółdzielniach rolników, którego celem będzie ułatwienie i przyspieszenie przekształcenia istniejących struktur a szczególnie tworzenia nowych spółdzielni rolników.

Zdaniem resoru rolnictwa spółdzielnie rolników rozumiane, jako spółdzielcza organizacja producencko-handlowa maja gwarantować: oddolny charakter inicjatywy, rzeczywistą kontrolę producentów rolnych oraz działanie w ich interesie.

Skutkiem proponowanych rozwiązań będzie jak zaznacza MR i RW częściowe wyeliminowanie pośredników, poprawa efektywności gospodarowania, wspólne i racjonalne ekonomicznie wykorzystanie zasobów członków spółdzielni.

W ocenie resortu rolnictwa forma działalności poprzez spółdzielnie rolników w układzie zhierarchizowanym: małe jednostki spółdzielcze poprzez spółdzielnie o zasięgu powiatowym i wojewódzkim aż do szczebla sieci rolniczej spółdzielczości zagwarantuje spółdzielczą formę współdziałania, funkcjonowanie rynkowe dla producentów rolnych i ożywienie lokalnych produkcji a szczególnie przetwórstwa rolnego.

Obi oba