3 w 1, czyli nowa reforma dla bezpieczeństwa żywności

Pomysłem ministerstwa rolnictwa na zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest nowa reforma instytucjonalna, według której trzeba połączyć Inspekcję Weterynaryjną, PIORiN, IJHARS i przejąć część obowiązków Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Handlowej, tworząc jedną nadrzędną Państwową Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności.

Podczas posiedzenia kierownictwa ministerstwa rolnictwa, 17.lutego, została opracowana koncepcja organizacji pracy nad reformą instytucjonalną na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywności w Polsce. 
 
Nowa reforma jest oparta na zintegrowanym podejściu „od pola do stołu” i powinna stanowić bazę wyjściową do przeprowadzenia reform w sferze instytucjonalnej. Polegać ma ona na zintegrowaniu wszystkich procesów kontrolnych i monitorujących w całym łańcuchu żywnościowym. Konsekwencją takiego podejścia jest potrzeba skonsolidowania wszystkich instytucji zaangażowanych w nadzór nad tym łańcuchem. Mówiąc prościej, wszystkie instytucje, które do tej pory się tym zajmowały, mają zostać połączone w jedną jednostkę.
 
Obecnie taki nadzór sprawują 3 inspekcje nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a także w części swoich kompetencji Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzorowana przez Ministra Zdrowia, a także Inspekcja Handlowa funkcjonująca w ramach struktury Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów.
 
W myśl opracowanej koncepcji planowane jest powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ) jako części administracji niezespolonej. Z punktu widzenia obowiązków nałożonych na organy państwa, skonsolidowanie inspekcji zapewni lepszą organizację pracy, optymalne wykorzystanie bazy laboratoryjnej, specjalistycznego sprzętu dotychczasowych inspekcji, a także ich zasobów kadrowych i majątkowych. Na skutek połączenia inspekcji zostaną także wyeliminowane przypadki dotyczące dublowania się lub nakładania kompetencji w niektórych obszarach objętych nadzorem, a jednocześnie nastąpi zintegrowanie procesów, które obecnie są rozczłonkowane i rozproszone w wielu instytucjach. Tak zapewnia resort rolnictwa. Skonsolidowanie wielu rozproszonych do tej pory procesów kontrolnych ma też zapewnić optymalne wykorzystanie zasobów finansowych, administracyjnych i techniczno-laboratoryjnych.
 
Ministerstwo podkreśla również, że połączenie takie zapewni pełniejszą ochronę zdrowia i lepiej zabezpieczy interesy konsumentów oraz szybszą i kompleksową kontrolę u przedsiębiorcy zapobiegając zwielokrotnianiu ich poprzez dotychczasowe, odrębne instytucje, co niejednokrotnie utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. Pytanie powstaje, czy poprzez zebranie wszystkich działań i obowiązków dotychczasowych instytucji w jednym miejscu, nie będzie tam zbyt duże obciążenie, przez co terminy oczekiwanych kontroli lub ich wyniki będą mogły się opóźnić.
 
Resort rolnictwa podkreśla, że kluczowym jest, aby zintegrować wszystkie zadania związane z nadzorem w łańcuchu żywnościowym, a nie tylko te podległe ministrowi rolnictwa. Według planu, organy PIBŻ będą ustanowione na poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym jako organów administracji niezespolonej.
 
Niezależnie od  sposobu utworzenia PIBŻ, poprzez przejęcie istniejących instytucji lub utworzenie nowej inspekcji, zaproponowano, aby szef resortu rolnictwa powołał zespół do spraw reformy instytucjonalnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywności w Polsce. 
 
Przewiduje się, że nowa inspekcja zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2017 roku.
 
Renata Struzik, źródło: MRiRW