Zmodernizuj gopodarstwo! – ruszył nabór wniosków

Trwa nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Można je składać do 29 kwietnia. Co obejmuje dofinansowanie?

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego – wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego – wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
  • racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu – maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach – max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Rolnicy otrzymają dofinansowanie poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom wsparcia to standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być o 10% wyższy w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji lub za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR.

W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Ci, którzy będą składać wspólnie taki wniosek, powinni mieć gospodarstwa, których łączna wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

Źródło: KRIR