Z myślą o równych warunkach konkurencji

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowywane jest kierunkowe stanowisko i argumentacja w odniesieniu do przyszłych zmian Wspólnej Polityki Rolnej w tym kwestii wyrównania wysokości dopłat bezpośrednich.

Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołany został już zespół wspierający prace w zakresie przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020 i opracowania propozycji Polski dotyczących tej polityki po roku 2020. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele administracji i środowisk naukowych.

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel został także włączony w prace międzyresortowego Zespołu ds. przeglądu Wieloletnich Ram Finansowych budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 i negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych po 2020 roku, powołanego zarządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych nr 1/2016.

Szef MRiRW 15 lutego w czasie posiedzenia Rady UE ds. rolnictwa i rybołówstwa zaznaczył, że sprawa przyszłości WPR powinna być także elementem programu formalnych spotkań ministrów rolnictwa UE w 2016 r. Resort rolnictwa zaplanował także  włączenie spraw dotyczących przyszłej WPR do priorytetów polskiej prezydencji w pracach Grupy Wyszehradzkiej (okres lipiec 2016 r. – czerwiec 2017 r.).