Z myślą o poprawie konkurencyjności przetwórstwa rolno – spożywczego

W celu poprawy konkurencyjności sektora przetwórstwa, w związku z koniecznością wzmacniania pozycji konkurencyjnej na wciąż rozwijającym się rynku zarówno unijnym jak i światowym, przewidziane zostało wsparcie sektora przetwórstwa rolno-spożywczego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w ramach instrumentu Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, dla przedsiębiorców prowadzących na terenie RP działalność w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego.

Wprowadzono ponadto w tym działaniu także możliwość wsparcia rolników rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. 
Poprzez tak szeroki zakres wsparcia, możliwe jest budowanie stabilnej i konkurencyjnej pozycji rynkowej, dając producentom nowe możliwości rozwoju poprzez rozszerzony zakres prowadzonej działalności. Dla sprawnego funkcjonowania łańcucha żywnościowego niezbędne jest stałe wzmacnianie sektora przetwórstwa i budowanie trwałych powiązań integracyjnych pomiędzy rolnikami a przetwórstwem, co zapewni  m.in. pewność zbytu i stabilność cen produktów rolnych.
 
Podstawowym celem sektora rolno-spożywczego w Polsce jest dostarczanie konsumentom produktów o wysokiej, jakości, bezpiecznych pod względem zdrowotnym po konkurencyjnych cenach. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego wspieranie rozwoju tego sektora jest też jednym z ważniejszych priorytetów polityki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Obecnie dofinansowanie dla przedsiębiorców w okresie realizacji programu, wynosi do 3 mln zł, a w przypadku związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów do 15 mln zł i nie mniej niż 100 tys. zł na operację. W przypadku operacji realizowanych przez rolników dotyczących wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, maksymalna kwota pomocy wynosi 300 tys. zł.