Wsparcie na rozwój gospodarstw ekologicznych

0
2264

Jeśli jesteś rolnikiem ekologicznym zgłoś się do udziału w projekcie ,,Demokratyzacja BIO” , którego finansowanie zapewnia grant z Fundacji Carrefour – zachęca Fundacja Agri Natura. Projekt będzie realizowany od września 2018 roku do grudnia 2019 roku.

Głównym jego celem jest pomoc rolnikom ekologicznym w rozwoju towarowej produkcji warzyw pod względem zwiększenia wydajności, poszerzenia asortymentu i poprawy jakości. Dzięki temu, jak podkreśla Fundacja Agri Natura – pomysłodawca projektu, powinna zwiększyć się oferta handlowa warzyw ekologicznych dla konsumentów. Kolejnym celem projektu jest wypromowanie dobrych przykładów mogących stanowić wzór i inspirację dla innych rolników planujących towarową produkcję warzyw ekologicznych.

Projekt jest skierowany do rolników, którzy posiadają certyfikowane gospodarstwa ekologiczne specjalizujące się w uprawie warzyw. Preferujemy gospodarstwa rodzinne, chcące rozwijać produkcję warzywniczą. W projekcie chcemy wesprzeć 20 gospodarstw z różnych regionów Polski.

W jego ramach beneficjenci otrzymają wsparcie finansowe i merytoryczne w celu rozwoju ekologicznej produkcji warzyw. Wsparcie obejmuje: doradztwo eksperta rolnictwa ekologicznego oraz przygotowanie planu inwestycyjnego, który pozwoli na rozwój produkcji warzywniczej w gospodarstwie, dofinansowaniu inwestycji w produkcję warzyw do kwoty 3750 euro, udział w serii czterech dwudniowych szkoleń w terminie od listopada 2018 r. do marca 2019 r., prowadzonych przez ekspertów rolnictwa ekologicznego i dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestników. Tematyka zajęć będzie obejmować takie zagadnienia jak: wymagania klimatyczne i glebowe różnych gatunków i odmian warzyw, agrotechnika, nawożenie i ochrona roślin, dobór odmian, zbiór, przechowywanie oraz przygotowanie do sprzedaży oraz inne tematy zgłoszone przez uczestników projektu. W szkoleniach może brać udział właściciel gospodarstwa lub inna osoba pracująca w gospodarstwie. Ponadto indywidualne doradztwo ekspertów rolnictwa ekologicznego w razie potrzeby (w ciągu sezonu wegetacyjnego),wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie w grupie 20 rolników ekologicznych z całej Polski oraz popularyzacja gospodarstw uczestniczących w projekcie i ich produktów poprzez działania promocyjne- konferencje prasowe, filmiki promocyjne i inne działania.

Projekt ma na celu wsparcie produkcji warzyw ekologicznych. Inwestycje muszą mieć związek z uprawą lub przetwórstwem warzyw. Preferowane będą inwestycje długoterminowe mające wymierny wpływ na rozwój ekologicznej produkcji warzywniczej. Dofinansowanie może obejmować między innymi: zakup maszyn i urządzeń rolniczych lub maszyn do przetwórstwa warzyw, budowę obiektów i instalacji związanych z uprawą, nawadnianiem, przechowywaniem lub przetwórstwem (tunele foliowe, instalacje nawadniające, przechowalnie, suszarnie, chłodnie itp.),zakup materiałów i środków produkcji do uprawy warzyw, podwykonawstwo niezbędne do budowy wyżej wymienionych obiektów lub instalacji.

Dofinansowanie inwestycji w ramach projektu wynosi 3750 euro, natomiast wkład własny beneficjenta (finansowy lub rzeczowy) musi wynosić przynajmniej 1000 euro. Wkład w formie rzeczowej może obejmować np. koszt materiałów budowlanych, koszty transportu maszyn, urządzeń, materiałów i środków produkcji i koszty pracy niezbędnej do realizacji inwestycji. Oznacza to, że koszt całościowy planowanej inwestycji musi wynosić co najmniej 4750 euro.

Beneficjenci projektu zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego do planowanej inwestycji w kwocie 1000 euro (finansowego lub rzeczowego), udziału w szkoleniach i wydarzeniach zaplanowanych w projekcie (konferencja inauguracyjna, seria 3 szkoleń oraz konferencja końcowa), zaangażowania w realizację celów produkcyjnych i celów projektu, wymiany doświadczeń z innymi rolnikami i komunikacji z pozostałymi uczestnikami projektu.

Udostępniania określonych informacji dotyczących gospodarstwa i produkcji ekologicznej warzyw (np. zdjęć z realizacji inwestycji ) w celu upowszechniania wyników projektu i promocji jego rezultatów oraz dalszego wspierania rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce oraz udzielania krótkich wywiadów do filmów promocyjnych realizowanych w ramach projektu i udziału w niektórych działaniach związanych z promocją przedsięwzięcia.

Źródło: AgriNatura