W sprawie realizacji ustawy o ustroju rolnym

Poniżej prezentujemy stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie działań Agencji Nieruchomości Rolnych i realizacji Ustawy o ustroju rolnym.

VII Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji ponownie apeluje o weryfikację zasad oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę albo sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dla samorządu rolniczego w szczególności niezrozumiałe jest przyjmowanie kryteriów: młodego rolnika na zasadzie spełnia lub nie kryterium, intensywności produkcji zwierzęcej i preferencji tylko dla tej wskazanej grupy producentów rolnych oraz liczenie w linii prostej odległości gospodarstwa rolnego oferenta od wydzierżawianej lub zbywanej nieruchomości Zasobu.

Swoje uwagi w tej sprawie Członkowie Walnego Zgromadzenia przekazali już we wcześniejszych stanowiskach. Samorząd rolniczy zaproponował na posiedzeniu Terenowej Rady Społecznej przyjęcie dodatkowej propozycji, która dotyczy weryfikacji na miejscu przez komisję przetargową przygotowanej przez potencjalnych dzierżawców/nabywców analizy ekonomicznej gospodarstwa (ESU – żywotność ekonomiczna) wraz z jego potencjałem, przy czym punktacja w tym wypadku powinna wynosić minimum 30 punktów. W związku z krytyczną opinią izby rolniczej dotyczącą kryteriów odnoszących się do produkcji zwierzęcej i młodego rolnika jako odrębnych kryteriów, aspekty te powinny zostać włączone do oceny gospodarstwa na miejscu i dodatkowo punktowane. Propozycja ta została przyjęta przez Terenową Radę Społeczną i zdaniem Członków Walnego Zgromadzenia powinna zostać szczegółowo przeanalizowana pod kątem możliwości zastosowania w ocenie kryteriów ofert pisemnych.

Inną zasadniczą kwestią w tej sprawie jest brak ostatecznej akceptacji Prezesa ANR wskazanych zasad oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę albo sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa dla województwa wielkopolskiego. W świetle przesłanych przez ANR OT Poznań wykazów wynika, że w najbliższym czasie planowane jest rozdysponowanie dużego areału gruntów ZWRSP, niestety nadal nie posiadamy informacji o obowiązujących w Wielkopolsce kryteriach i wagach zatwierdzonych przez Terenowa Radę Społeczną, w związku z odrzuceniem przez Prezesa ANR ostatniego szóstego kryterium związanego z zaproponowaną ceną dzierżawy. Samorząd rolniczy apeluje o jak najszybsze działania w tej sprawie i akceptację naszych postulatów.

Wiele wątpliwości Członków samorządu rolniczego budzi praca Terenowej Rady Społecznej działającej przy OT ANR w Poznaniu. Prace Rady są wielokrotnie paraliżowane przez dyskusje niektórych jej członków znacznie odbiegających od meritum spraw omawianych podczas spotkania. Stałą praktyką jest obrażanie izb rolniczych i deprecjonowanie jej dorobku i wkładu w rozwój polskiego rolnictwa. Członkowie Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej V Kadencji stanowczo protestują przeciwko takiemu działaniu i apelują do wszystkich organizacji rolniczych o podjęcie wspólnej pracy na rzecz wielkopolskich rolników.
Konieczna zdaniem samorządu rolniczego w pracach Terenowej Rady Społecznej jest konsultacja terenowa spraw przedstawionych podczas posiedzeń TRS przeprowadzona przez przedstawicieli wszystkich organizacji rolniczych zasiadających w Radzie, gdyż decyzje przez nią podjęte powinny być jak najwłaściwsze dla rolników, członków tych organizacji.
VII Walne Zgromadzenie WIR zwraca się również z apelem o działania zmierzające do odzyskania gruntów dzierżawionych z Zasobu Własności Skarbu Państwa i podlegających wyłączeniom tzw. 30%. Z dotychczasowej praktyki wynika, że działania w szczególności dużych spółek dzierżawiących grunty ZWRSP i podlegających ustawie z dnia 16.09.2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zmierzają do przedłużania wszelkimi sposobami terminu wydania dzierżawionych gruntów, a tym samym działają one na szkodę rolników indywidualnych. Jako samorząd rolniczy stanowczo protestujemy przeciwko takim praktykom i apelujemy do Agencji Nieruchomości Rolnych o wykorzystanie wszelkich środków prowadzących do przejęcia tych nieruchomości i rozdysponowania ich na rzecz rolników indywidualnych województwa wielkopolskiego.

Źródło: WIR