Uwagi KRIR

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – uwagi KRIR

W ocenie Krajowej Rady Izb Rolniczych uproszczenie systemu składania wniosków do ARiMR w formie elektronicznej jest potrzebne i rozwiązania przyjęte w projekcie rozporządzenia idą w dobrym kierunku. Jednak, zdaniem samorządu rolniczego, spełnienie wymogu, o którym mowa w podpunkcie 3 pkt. 3, podania „kwoty środków finansowych wypłaconej przez Agencję jako ostatnią w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o nadanie kodu dostępu” będzie w praktyce trudny do spełnienia.

Umieszczenie w kodzie dostępu kwoty środków finansowych wypłaconych przez Agencję powinno zostać dopracowane. Nie jest jasne, czy należy rozumieć przez to przelew z ARiMR na rachunek bankowy rolnika, czy ostatnią decyzję o przyznaniu środków. Beneficjent może być zmuszony do składania wyjaśnień w ARiMR i mieć problemy z logowaniem z przyczyn niezależnych od niego. Być może łatwiejszym sposobem uwierzytelnienia osoby rolnika byłoby zastosowanie numeru PESEL – informuje KRIR

Projekt ten, jak zaznaczają izby nie precyzuje również co ma zrobić rolnik, który po raz pierwszy składa wniosek o płatność np. przejmujący gospodarstwo, a w roku poprzedzającym złożenie wniosku o kod dostępu nie otrzymał płatności.

Źródło: KRIR