Tylko w przypadku siły wyższej

Tegoroczna susza spustoszenie sieje nie tylko na polach rolników, ale również w portfelach. Chłopi obawiają się, że jeśli w terminie nie dokonają wysiewu poplonów i międzyplonów ścierniskowych to mogą stracić dofinansowanie wynikające z realizacji przez nich pakietu ochrona gleb i wód w ramach działania rolnośrodowiskowa – klimatycznego PROW 2014 – 2014.

Dlatego też za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskują do Ministerstwa Rolnictwa o odroczenie terminu siewu tych upraw, co najmniej do 15 października, ponieważ obecnie nie ma możliwości uprawy przedsiewnej pola, a wymuszony siew w przesuszoną glebę nie zapewni wschodów roślin i spełnienia założeń programu, polegających na ochronie gleb i wód.

Co na to resort rolnictwa?

Tu mamy nieco optymistyczne wieści dla rolników, ponieważ zdaniem MR i RW w takim przypadku istnieją przesłanki, aby potraktować taką sytuację, jako siłę wyższą lub okoliczność nadzwyczajną.

W sytuacji braku możliwości wysiewu międzyplonów we wskazanych w przepisach terminie z powodu ww. warunków pogodowych, rolnik powinien w terminie 10 dni roboczych (w przypadku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego) lub w terminie 15 dni roboczych (w przypadku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego) od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności, powiadomić Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o zaistniałych okolicznościach oraz dostarczyć dowody potwierdzające wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. Każdy taki przypadek jak zaznacza ministerstwo rolnictwa będzie rozpatrywany indywidualnie.

– W przypadku uznania przez Kierownika BP ARiMR siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, które uniemożliwiły spełnienie warunku, jakim jest wysiew międzyplonu, płatność rolnośrodowiskowa lub płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna do obszaru, na którym ten warunek nie został spełniony nie zostanie przyznana, natomiast nie będzie wymagany zwrot dotychczas pobranych płatności (dotyczy płatności rolnośrodowiskowej).

– W takim przypadku uznaje się, że rolnik w zakresie międzyplonów w ramach pakietu Ochrona gleb i wód: rozpoczął zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (w przypadku PROW 2014-2020), lub kontynuuje realizację podjętego zobowiązania rolnośrodowiskowego (w przypadku PROW 2007-2013) – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.