Skuteczniejsza ochrona spożywczych produktów regionalnych

26 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest poprawa funkcjonowania oraz zwiększenie przejrzystości systemu ochrony oraz rejestracji oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych.

Nowelizacja wdraża zmiany wynikające z wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Wprowadza także zmiany, które wynikają z praktyki stosowania dotychczasowych regulacji.

W nowelizacji wzmocniony został system kontroli i nadzoru nad prawidłowym stosowaniem nazw produktów zarejestrowanych jako: chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności. Wskazano także zasady stosowania określenia jakościowego „produkt górski”. Zmiany dotyczą uszczelnienia systemu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi upoważnionymi do kontrolowania oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności. Określono także czyny, za które będą nakładane kary pieniężne m.in. na jednostki certyfikujące.

Źródło: Sejm RP