Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa

Sejmowa  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  21 września rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Projekt dotyczy usprawnienia działania Inspekcji Weterynaryjnej w walce z chorobami zakaźnymi zwierząt, w szczególności z afrykańskim pomorem świń (ASF). Inspekcja Weterynaryjna będzie mogła lepiej identyfikować podmioty prowadzące działalność nadzorowaną (np. gospodarstwa, targowiska, miejsca gromadzenia i punkty skupu zwierząt). Do rejestru takich podmiotów włączony zostanie numer ewidencyjny PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, dzięki czemu usprawniona zostanie identyfikacja podmiotów nadzorowanych.

Komisja przyjęła poprawki polegające m.in. na: umożliwieniu wykonywania odstrzału sanitarnego dzików nie tylko na terenie obwodów łowieckich, ale także na obszarach objętych ochroną, np. w parkach narodowych, a także wprowadzające zmianę formy stosunku pracy powiatowych lekarzy weterynarii i ich zastępców ze stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stosunek pracy na podstawie powołania.

Źródło: Sejm RP