Na potrzeby sektora rolno – spożywczego

Prowadzenie działalności rolniczej w obecnych warunkach gospodarczych wymaga odpowiedniego wykształcenia i zasobu wiedzy. Unowocześnianie i modernizacja procesów produkcyjnych w rolnictwie oraz w  przetwórstwie rolno-spożywczym, a także potrzeby konsumentów i oczekiwania społeczeństwa, są pewnego rodzaju wyznacznikami dla rozwoju szkolnictwa rolniczego.

Dlatego też usprawnienie systemu nadzoru szkół rolniczych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowi jeden z priorytetowych zadań ujętych w Programie działań resortu na lata 2015-2019. Jak ustaliliśmy realizacji tego zadania ma służyć  kontynuacja procesu przejmowania tych szkół, które zachowały tzw. „czystość kształcenia rolniczego”.  Takie działanie jak podkreśla resort rolnictwa  ma na celu wspomaganie szkół rolniczych prowadzonych przez  MR i RW w przygotowaniu kadr na potrzeby sektora rolno-spożywczego, a także włączenie ich w istniejący system wiedzy rolniczej, który współtworzą już resortowe szkoły rolnicze.

Resort rolnictwa zamierza przeznaczyć w 2017 roku  dla 47 resortowych szkół rolniczych kwotę 216 mln 626 tys. zł z przeznaczeniem na działalność edukacyjną, w tym na rozwój bazy dydaktycznej szkół kwotę 29 mln 485 tys. zł.

W 2017 r. realizowany będzie dalszy rozwój sieci szkół resortowych oraz kontynuowane będą rozmowy w sprawie przejęcia od samorządów kolejnych placówek oświatowych.

W szkołach rolniczych, nad którymi nadzór sprawuje MRiRW , w roku szkolnym 2015/2016 kształciło się łącznie ok. 12 tys. (w tym w kwalifikacyjnych kursach zawodowych ok. 2 tys.) uczniów i słuchaczy. Najbardziej popularne zawody w szkołach resortowych to: technik żywienia i usług gastronomicznych  2435 osób, technik mechanizacji rolnictwa 2036 osób, technik rolnik 1247 osób oraz technik weterynarii 964 osoby.

Źródło: MRiRW
Opracował: Samuel Skrzysz