Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2019

Związek Młodzieży Wiejskiej rozpoczął już nabór do kolejnej edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. W Olimpiadzie mogą brać udział młodzi producenci rolni oraz uczniowie posiadający lub współgospodarujący w gospodarstwie rolnym. Limit wiekowy uczestników zawiera się w przedziale 17 – 40 lat.

Zakres tematyczny obowiązujący podczas eliminacji szkolnych obejmuje materiał z następujących działów: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ochrona środowiska i odnawialne źródła energii, ekonomika i zarządzanie, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W celu wyłonienia najlepszego z najlepszych, wzorem lat poprzednich, Olimpiada przebiegać będzie trójetapowo, począwszy od eliminacji szkolnych (środowiskowych), poprzez finały wojewódzkie, a kończąc na Finale Krajowym, który odbędzie się podczas jubileuszowych XXV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach w dniach 14-15 marca 2019 r.

– Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej jest pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Olimpiada od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi żywo związanych z problematyką rolniczą. Jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zarówno praktycznej, jak i teoretycznej. Osiągając cele Olimpiady, młodzi producenci wzbogacają swoje umiejętności zawodowe, a jednocześnie pogłębiają wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do systematycznego rozwoju polskiego rolnictwa. Celami przyświecającymi organizacji kolejnych edycji Olimpiady jest między innymi rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych, rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk oraz popularyzacja osiągnięć w rolnictwie – informuje ZMW.

Zgłoszenie udziału należy przesłać skanem w formacie pdf (adres email: ompr@zmw.pl) w terminie do 25 stycznia 2018 r. do godziny 16:00. Natomiast oryginały należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa z dopiskiem „OMPR 2019” do dnia 25 stycznia 2019 r.(decyduje data stempla pocztowego lub w przypadku, jeśli zgłoszenie nie zostało przesłane w formie elektronicznej data dostarczenia zgłoszenia w oryginale do organizatora).

Źródło: ZMW