NFOŚiGW – dla przedsiębiorców

Od 13 stycznia przez prawie miesiąc przedsiębiorstwa będą mogły składać wnioski o dofinansowanie proekologicznych inwestycji. Tym razem na ten cel przeznaczono 14,5 mln zł.

Pieniądze zrefundują koszty projektów dotyczących zastępowania surowców pierwotnych wartościowymi odpadami, ograniczenia wytwarzanych odpadów w przedsiębiorstwach, a także zmniejszania energochłonności i wodochłonności procesów produkcyjnych. 
To już trzeci konkurs organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dla obszaru „Racjonalizacja gospodarki zasobami odpadami w przedsiębiorstwach”, finansowany w ramach IV Priorytetu POIiŚ 2007-2013. Dla przedmiotowego  konkursu zaplanowana kwota w większości zasilona została poprzez realokację środków pozostałych z działania 4.5POIiŚ, ale także z oszczędności i zwrotów środków z projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV POIiŚ. To spory zastrzyk pieniędzy, zważywszy na fakt, że pod koniec 2013 roku, pula środków na wspomniane projekty wynosiła nieco ponad 300 tysięcy złotych. 
NFOŚiGW i tym razem liczy na dobre jakościowo wnioski. Jednocześnie deklaruje, że wszystkie umowy o dofinansowanie powinny zostać zawarte do 30 czerwca 2014 r. Chodzi o okres obowiązywania aktualnych przepisów w zakresie udzielania pomocy publicznej dla tego typu inwestycji. 
Dotychczas najpopularniejsze inwestycje wśród przedsiębiorców w ramach przedmiotowego zakresu, dotyczyły modernizacji zakładów przemysłowych (z wykorzystaniem proekologicznych technologii), służące redukcji odpadów, ich odzyskowi i ponownemu wykorzystaniu (np. popioły), zmniejszeniu zużycia paliw, zmniejszeniu energochłonności, wodochłonności procesów oraz automatyzacji technologii produkcji. Przykładowe inwestycje polegały m.in. na przebudowie i modernizacji linii technologicznych, instalacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą (jak hale, kotłownie) głównie w przedsiębiorstwach przemysłu energetycznego, chemicznego, metalurgicznego i spożywczego.
Narodowy Fundusz wysoko ocenia dotychczasową współpracę z przedsiębiorcami, będącymi beneficjentami wsparcia w ramach IV priorytetu POIiŚ. Wszystkim zaangażowanym stronom zależy bowiem, na sprawnej realizacji projektów oraz ich i skutecznym rozliczeniu. Takie podejście wpłynęło na znaczące efekty ekologiczne jakie osiągnięto w Polsce na przełomie ostatnich kilku lat. Dzięki zrealizowanym 33 umowom w działaniu 4.2 POIiŚ, uzyskano systematyczny wzrost ilości odzyskiwanych surowców z odpadów o ok 390 tys. ton rocznie. Zmniejszyła się także bezwzględna  ilość odpadów wytwarzanych – o ponad 130 tys. ton. Ponadto dzięki wdrożonym zmianom technologicznym udało się zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o ponad 150 tys. MWh/rok, a coroczna redukcja emisji CO2 do atmosfery zmniejszyła się o 118 tys. ton.
Ciekawym przykładem racjonalnego wykorzystania środków unijnych jest firma Alumetal z Nowej Soli, która po zakończonej modernizacji zakładu – w 2012 r. zakupiła ponad 100 tys. ton surowców złomowych, a miesięczna sprzedaż stopów przekroczyła poziom 10 tys. ton. Również duże zakłady jak np. elektrociepłownie mogą znacząco zmniejszyć swój wpływ na środowisko i to nie tylko w ograniczaniu emisji do atmosfery. W elektrowni Jaworzno III ograniczono zrzut wód z kotłowni do środowiska i wykorzystano je ponownie w procesach produkcyjnych. Zagospodarowano także wody szlamowe, dotychczas kierowane do osadnika żużla. Efekt ekologiczny omawianego przedsięwzięcia został w pełni osiągnięty w 2010 roku. Oprócz ograniczenia wodochłonności procesu produkcyjnego uzyskano znaczne zagospodarowanie wytwarzanych odpadów. 
NFOŚiGW ma nadzieję, że wspomniany program nadal cieszył się będzie dużym zainteresowaniem przedsiębiorców w Polsce, ponieważ działanie 4.2 POIiŚ to drugi w kolejności obszar wsparcia inwestycyjnego (po wspomnianym już działaniu 4.5 POIiŚ dotyczącym ochrony powietrza) pod względem ilości złożonych wniosków o dofinansowanie w przeprowadzonych dotychczas konkursach. 
Wsparcie dla zakresu projektów finansowanych obecnie w ramach działania 4.2 POIiŚ będzie w przyszłości kontynuowane m.in. w ramach przygotowanego przez NFOŚiGW programu „Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, a docelowo również w przygotowywanym Programie Operacyjnym POIiŚ na lata 2014 – 2020. Aktualny projekt przewiduje m.in. finansowanie „przedsięwzięć, które mogą przyczynić się do stworzenia systemu produkcji w przedsiębiorstwie, uwzględniającego zasady zrównoważonego wykorzystywania zasobów”.
Witold Maziarz
rzecznik prasowy NFOŚiGW