Kto może skorzystać ze wsparcia na rozwój przedsiębiorczości?

W ramach poddziałania PROW 2014 – 2020 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przewidywana jest m. in. możliwość udzielenia wsparcia na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej „LSR”.

 
Na wsparcie może liczyć polepodejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności, rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresach określonych powyżej.
 
W ramach poddziałania stosowana jest zasada de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
 
Osoba fizyczna ubiegająca się o wsparcie musi być pełnoletnim obywatelem państwa członkowskiego UE i jeśli nie wykonuje działalności gospodarczej (do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), musi mieszkać na obszarze wiejskim objętym LSR, a jeśli wykonuje działalność gospodarczą, to miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje tą działalność, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), musi znajdować się na obszarze wiejskim objętym LSR.
 
W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej powyższe warunki określone powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki. Natomiast osoba prawna musi posiadać siedzibę (lub siedzibę oddziału) na obszarze wiejskim objętym LSR. Ze wsparcia wyłączone są osoby prawne będące województwem.
 
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, musi posiadać siedzibę (lub siedzibę oddziału) na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 
W przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, warunkiem przyznania pomocy jest prowadzenie przez ten podmiot mikroprzedsiębiorstwa albo małego przedsiębiorstwa (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).