Bez udziału pośredników

W resorcie rolnictwa prowadzone są obecnie prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu umożliwienia sprzedaży żywności przez rolników, których głównym celem jest wprowadzenie ułatwień przy prowadzeniu produkcji i wprowadzaniu na rynek żywności przez rolników w ramach handlu detalicznego, w krótkich łańcuchach sprzedaży ( producent – konsument) bez udziału pośredników.

Ideą projektu jest zapewnienie polskim rolnikom takich samych szans i możliwości w zakresie handlu detalicznego, jakie posiadają rolnicy z innych państwa członkowskich Unii Europejskiej.

Aktualnie w ramach handlu detalicznego, zdefiniowanego w przepisach UE, oprócz sprzedaży żywności konsumentom końcowym, możliwe jest również prowadzenie produkcji , w tym przetwarzania żywności, pod warunkiem, że wyprodukowana żywność będzie sprzedawana wyłącznie konsumentom końcowym.

Jak udało się nam dowiedzieć, projektowana ustawa wprowadzi również zwolnienie z opodatkowania sprzedaży przez producenta rolnego, posiadacza gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, określonych ilości przerobionych produktów z własnej uprawy, hodowli lub chowu w sposób inny niż przemysłowy pod warunkiem, że przerób nie powoduje zatrudnienia pracowników do tego procesu.

Zdaniem MR i RW zwolnienie z podatku dochodowego sprzedaży przerobionych przez rolnika produktów umożliwi zwiększenie dochodów z gospodarstw rolnych oraz umożliwi efektywne wykorzystanie czasu pracy rolnika i członków jego rodziny prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne.

Zwolnienie z podatku dochodowego sprzedaży przerobionych produktów z własnej uprawy, hodowli lub chowu – w określonych ilościach – umożliwi rezygnację z wprowadzonego od początku 2016 r. 2 % podatku zryczałtowanego od sprzedaży produktów przerobionych z uwagi na brak zainteresowania tą formą opodatkowania i nieznaczącymi skutkami dla budżetu państwa rezygnacji z tego podatku (36 tys. zł rocznie).

Obi oba