Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych

W dniach od 30 września do 31 października 2016 roku rolnicy mogą w Agencji Rynku Rolnego składać wnioski o przyznanie  pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW na lata 2014-2020.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Centrali Agencji Rynku Rolnego, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.arr.gov.pl/prow-2014-2020.

Źródło: ARR