Umowa partnerstwa z Polską

Komisja Europejska przyjęła „umowę partnerstwa” z Polską, w której określono strategię optymalnego wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w polskich regionach i miastach oraz na rzecz obywateli.

Przyjęta 23.maja br. umowa otwiera drogę do inwestycji na łączną kwotę 77,6 mld euro w ramach funduszy polityki spójności w okresie 2014 – 2020 (według cen bieżących, włączając finansowanie w ramach europejskiej współpracy terytorialnej). Jest to największy krajowy przydział środków ze wszystkich 28 państw członkowskich UE.

Ponadto na rozwój obszarów wiejskich Polska otrzyma 8,6 mld euro, które mają być zainwestowane w gospodarkę realną. Przydziały w ramach polityki rybołówstwa i polityki morskiej zostaną sfinalizowane i opublikowane latem tego roku. Inwestycje UE przyczynią się do walki z bezrobociem, zwiększenia konkurencyjności oraz pobudzenia wzrostu gospodarczego poprzez wspieranie innowacji, szkolenia i edukacji. Przyczynią się również do promowania przedsiębiorczości, zwalczania wykluczenia społecznego oraz do rozwoju gospodarki przyjaznej dla środowiska i efektywnie korzystającej z zasobów.

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne obejmują:
– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
– Europejski Fundusz Społeczny;
– Fundusz Spójności;
– Europejski Fundusz Morski i Rybacki;
– Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

(Źródło: KRIR)