Rozwój spółdzielczości rolniczej w Polsce – propozycje KRS

Krajowa Rada Spółdzielcza z myślą o dalszym rozwoju spółdzielczości rolniczej i wiejskiej w Polsce proponuje opracowanie Krajowego Programu Rozwoju Spółdzielczości Rolniczej i Wiejskiej, zawierającego kompleksowe systemowe rozwiązania i działania umożliwiające rozwój spółdzielni rolniczych i wiejskich w Polsce. Zdaniem KRS, obecne rozwiązania prawne oraz w zakresie wsparcia nie zatrzymały postępującego regresu w spółdzielczości rolniczej.

KRS postuluje też przyjęcie rozwiązań krajów zachodniej Europy w zakresie różnych form wsparcia spółdzielczości rolniczej, w tym w sferze zwolnień podatkowych, pozwalających ochronić i zwiększyć udział spółdzielni w rynkach rolnych, jako przeciwwagę postępującej globalizacji rynków i działania na nich coraz większych podmiotów gospodarczych. Proponuje wprowadzenie zwolnień podatkowych dla spółdzielni rolniczych mających status małego przedsiębiorstwa.

Zdaniem spółdzielczych działaczy, ważna jest również odbudowa udziału zorganizowanych gospodarczo rolników w rynku, jako podstawowy warunek ochrony dochodów rolników na niestabilnych rynkach (ograniczenie spadku liczby rolników zrzeszonych we wspólnych podmiotach gospodarczych tj. spółdzielniach, grupach producentów rolnych, organizacjach producentów, zrzeszeniach, itp.).

Konieczne jest też wprowadzenie do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego definicji rolniczej spółdzielni produkcyjnej, jako wielorodzinnego gospodarstwa rolnego oraz umożliwienie obrotu nieruchomościami rolnymi, w tym wkładami gruntowymi, wewnątrz spółdzielni bez uzyskiwania w takim przypadku zgody Dyrektora Generalnego KOWR.

Ponadto, należy umożliwić spółdzielniom i członkom spółdzielni uczestnictwo w przetargach ograniczonych na zakup gruntów – ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Ważna jest kontynuacja i poszerzenie dostępu spółdzielni do funduszy UE w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. W obecnej perspektywie znacząca ich liczba jest w praktyce wykluczona z możliwości wsparcia w ramach działań PROW (ograniczenia limitami dotyczącymi powierzchni lub wielkości ekonomicznej gospodarstwa -RSP).

Istotna jest również zmiana podejścia do tworzenia i działania grup producentów rolnych, gdyż obecne restrykcje legislacyjno – biurokratyczne powodują w szybkim tempie likwidację tych podmiotów. Kluczowe jest więc pytanie: Czy spółdzielczość, w tym GPR będą wspierane przez Ministra Rolnictwa i agendy rządowe, jako bardzo pożądany element struktury zorganizowanego rynku? Czy będą również prowadzone kampanie informacyjno-szkoleniowe na szerszą skalę?

Niezbędne jest uruchomienie kampanii informacyjnej i szkoleniowej dotyczącej nowej Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników, która weszła w życie z dniem 2 grudnia 2018 roku.

Źródło: KRS