Trzeba wesprzeć gospodarstwa dotknięte skutkami suszy prowadzące produkcję mieszaną

W związku z uruchomieniem pomocy dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy w 2019 roku, Krajowa Rada Spółdzielcza, w stanowisku przekazanym Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca uwagę na ograniczone możliwości uzyskania pomocy suszowej przez gospodarstwa prowadzące produkcję zwierzęcą i roślinną.

W ocenie KRS obecny system udzielania pomocy z powodu suszy w zasadzie dotyczy gospodarstw prowadzących produkcję roślinną. Istnieje jednak w kraju duża część gospodarstw prowadzących produkcję mieszaną, zwierzęcą i roślinną, które w praktyce są tej pomocy pozbawione. Odbija się to w coraz większym stopniu na kondycji tychże gospodarstw.

– W wielu gospodarstwach straty w wyniku suszy w produkcji roślinnej w 2019 roku Komisje gminne szacują na ok. 60%, ale po uwzględnieniu produkcji zwierzęcej wynoszą one łącznie w gospodarstwie poniżej 30%, co pozbawia te gospodarstwa możliwości ubiegania się o pomoc w wysokości 500 zł/ha, z którego oszacowano straty z powodu suszy. W takiej sytuacji są praktycznie wszystkie rolnicze spółdzielnie produkcyjne prowadzące produkcję zwierzęcą, wiele gospodarstw członków innych spółdzielni rolniczych oraz duża część gospodarstw niezrzeszonych – mówi Mieczysław Grodzki, prezes zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej – Należy tu podkreślić, że przychód z produkcji zwierzęcej nie oznacza jednocześnie dochodu z tej produkcji, jeżeli uwzględni się potrzebę zwiększenia zakupu pasz treściwych i objętościowych spowodowanego klęską suszy w uprawach zbożowych, zielonkach oraz trwałych użytkach zielonych, na które to uprawy (… ) zostały poniesione określone koszty produkcji, usług, itp.

Krajowa Rada Spółdzielcza wnioskuje o przywrócenie zapisu w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z obowiązującej w 2018 r. wersji tego rozporządzenia, dotyczącego udzielania pomocy gospodarstwom dotkniętym suszą na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia nr 702/2014 oraz zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w przypadku gdy szkody oszacowane przez komisję wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły te szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.

– Jak podkreśla KRS obecnie gospodarstwa prowadzące produkcję zwierzęcą jak i roślinną dotknięte suszą ponoszą straty, bez możliwości uzyskania pomocy, co ma negatywny wpływ na ich kondycję.

Jednocześnie wskazana w zmianie w/w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. pomoc dla gospodarstw dotkniętych suszą, w których straty nie przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji rolnej (w odniesieniu do całej produkcji w gospodarstwie) w ramach przepisów rozporządzenia nr 1408/2013 (pomoc de minimis w rolnictwie) oraz przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, nie zabezpieczy potrzebnej tym gospodarstwom pomocy. Rozporządzenie Komisji UE nr 316/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. wyklucza bowiem pomoc dla gospodarstw rolnych w których straty oszacowano poniżej 30% w całym gospodarstwie, jeżeli z powodu udzielenia pomocy de minimis zostały przekroczone pułapy de minimis — górny limit krajowy lub górny limit sektorowy.

– Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2019 r. na dzień 31 lipca br. wykorzystano blisko 90% podstawowego trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie. Dlatego, aby wesprzeć gospodarstwa dotknięte skutkami suszy, prowadzące produkcję mieszaną – zwierzęcą i roślinną, które stanowią znaczną część w ogólnej liczbie gospodarstw w kraju, potrzebne jest przywrócenie przepisu rozporządzenia z 2018 oku – podsumowuje Grodzki.

Źródło: KRS

Opracował: Samuel Skrzysz