Podlasie w sprawie płatności

Podlaska Izba Rolnicza wystąpiła do Marszałka Senatu RP w sprawie płatności bezpośrednich na 2014 r.

Podlaska Izba Rolnicza postuluje podjęcie działań zmierzających do zmiany niekorzystnych zapisów w ustawie dotyczącej płatności bezpośrednich w 20l4 r.
Przyjęta przez Sejm Ustawa w dniu 24 stycznia br. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pozbawia rolników dotychczasowej uzupełniającej płatności obszarowej tzw. UPO i płatności zwierzęcej tzw, PZ.
Jednym z najważniejszych wyzwań nowej Wspólnej Polityki Rolnej na 2014–2020 jest zmniejszenie dysproporcji między rolnikami w poszczególnych państw Unii Europejskiej.
Pozbawienie rolników zwłaszcza płatności zwierzęcej jest bardzo krzywdzące i niezrozumiałe. To produkcja zwierzęca należy do najważniejszych kierunków produkcji rolniczej. Ze sprzedaży zwierząt i produktów zwierzęcych pochodzi prawie 70% przychodów w gospodarstwach rolnych.
Dla przykładu w województwie podlaskim, gdzie jest najwyższy wskaźnik trwałych użytków zielonych – co trzeci hektar będący w użytkowaniu rolniczym kwalifikuje się do płatności zwierzęcej. A to oznacza, że tylko na Podlaską wieś może nie trafić kilkanaście lub kilkadziesiąt mln zł. Jak można w takim przypadku mówić o wyrównywaniu szans w rolnictwie czy też równych warunkach konkurencji, zapytuje Podlaska Izba Rolnicza.
(wrp.pl)
W załączeniu pismo Podlaskiej Izby Rolniczej do Marszałka Senatu RP.