Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności

Do konsultacji społecznych trafił przygotowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności został przekazany do konsultacji społecznych. Uwagi można składać do 12 sierpnia br.

Najważniejszym celem zakładanej przebudowy systemu bezpieczeństwa żywności w naszym kraju jest stworzenie zintegrowanego nadzoru i efektywnej kontroli w całym łańcuchu produkcyjnym i żywnościowym „od pola do stołu”. Dlatego  działające obecnie inspekcje zostaną zintegrowane i połączone w jedną Państwową Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ).

Konsolidacja będzie się opierać na zasadzie równoprawności zadań, kompetencji oraz pracowników tworzących nową inspekcję. Kapitał ludzki dotychczasowych instytucji będzie jednym z głównych atutów PIBŻ. Zakłada się, że konsolidacji będą podlegać w całości Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, a także Państwowa Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Handlowa w części, w jakiej sprawują nadzór nad bezpieczeństwem żywności. Nadzór nad inspekcją będzie sprawował minister właściwy do spraw rolnictwa, podobnie jak ma to miejsce w około 1/3państw członkowskich UE.