fbpx
Strona głównaWiadomościNa obszarach Natura 2000

Na obszarach Natura 2000

Obszary Natura 2000 są z uwagi na cenne walory przyrodnicze są pod szczególnym nadzorem jeżeli chodzi inwestowanie na tych obszarach. Gospodarstwa rolne położone na obszarach Natura 2000 napotykają na szereg wymogów związanych z obowiązkiem realizacji zadań ochronnych przewidzianych dla danego obszaru.

Inwestowanie jest bardzo trudne z uwagi na szereg obostrzeń i procedur, jakie trzeba przejść aby zrealizować inwestycje. Trzeba także w toku uzgodnień środowiskowych wykazać, że inwestycja nie zdegraduje nam środowiska. Plany ochrony obszarów Natura 2000 odnoszą się zwłaszcza do gospodarowania na trwałych użytkach zielonych. Aby zachęcić rolników gospodarujących na tych obszarach przewidziano w PROW 2014-2020 instrument wsparcia inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, prowadzonymi zgodnie z wymogami ochrony środowiska tj. Działanie 8.2.4.3.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000, Poddziałanie 4.1 – Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych.

Wsparcie kierowane jest do rolników indywidualnych Rolnik będzie mógł otrzymać pomoc w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji:

  • 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników tj. do 40 lat,
  • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji.

Maksymalna wysokość wsparcia udzielona jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć:200 tys. zł – na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich,500 tys. zł – jeśli operacja obejmuje budowę, modernizację budynków inwentarskich lub adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się: zakup sprzętu do produkcji i zbioru roślin na trwałych użytkach zielonych, w tym urządzeń do usuwania drzew i krzewów oraz selektywnego usuwania chwastów i roślin inwazyjnych, wyposażanie pastwisk,budowa budynków inwentarskich i wyposażenia do produkcji zwierzęcej w celu rozwoju chowu zwierząt trawożernych, zapewniających racjonalne wykorzystanie użytków zielonych w gospodarstwie.

Pomoc może być przyznana na inwestycje dotyczące gospodarstwa położonego na obszarze Natura 2000, w którym zachowana zostanie obsada zwierząt, wynikająca z planu zadań ochronnych lub, gdy program ochrony nie określa dopuszczalnej obsady zwierząt – maksymalnie 2 DJP/ha.

W przypadku gdy inwestycja związana jest z rozwojem produkcji zwierzęcej pomoc dotyczy produkcji zwierząt trawożernych na bazie trwałych użytków zielonych należących do gospodarstwa. Zwierzęta trawożerne które uwzględnia pomoc to: bydło domowe, bawoły, daniele, jelenie szlachetne lub jelenie sika, konie, osły, kozy i owce.

Termin składania wniosków przewidywany w III kwartale 2017 r.

Nabór zostanie ogłoszony na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków.

Wnioski składane będą w oddziałach regionalnych ARiMR ze względu na miejsce położenia gospodarstwa lub największej części trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 w danym województwie.

Do wniosku beneficjent będzie musiał załączyć następujące dokumenty: dane podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, biznesplan na (CD lub DVD) oraz wydruk z podsumowaniem tego biznesplanu, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych – młody rolnik, plan rozmieszczenia na terenie gospodarstwa budynków i budowli oraz rzuty budynków służących do produkcji rolnej wraz z rozplanowaniem wewnętrznym. Ponadto kosztorys inwestorski, kopię projektu budowlanego oraz kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy,

Źródło MRiRW

 

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.