Nowe zasady zarzadzania mieniem państwowym

30 grudnia została ogłoszona ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Zgodnie z przepisami ustawy zarówno ANR jak i jednoosobowe spółki hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których prawa z udziałów albo akcji wykonuje ANR, są państwowymi osobami prawnymi.

W związku z tym gospodarowanie posiadanym przez te podmioty mieniem odbywa się również na zasadach określonych ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Szczegółowe zasady gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa reguluje ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa więc przepisy tej ustawy będą miały pierwszeństwo w przypadku kolizji norm. Ustawa określa ogólne zasady gospodarowania mieniem państwowym. Zasady te dotyczą w szczególności państwowych osób prawnych, w tym CDR i ODR.

Źródło: MR i RW