Nowe władze KRIR

W siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie 29 lipca 2015 roku w trakcie pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji wybrano nowe organy KRIR.

Wiktor Szmulewicz, prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej został ponownie prezesem KRIR. Natomiast funkcje wiceprezesa przez najbliższe 4 lata sprawował będzie Mirosław Borowski, delegat Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej. Natomiast członkami zarządu zostali: Stanisław Bartman, prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej, Robert Nowak, delegat Śląskiej Izby Rolniczej Julian Sierpiński, prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Krajowa Rada Izb Rolniczych jest reprezentacją wszystkich izb rolniczych. W jej skład wchodzą prezesi wojewódzkich izb rolniczych oraz po jednym delegacie z każdej izby wybranym przez walne zgromadzenie. Krajowa Rada jak każda z wojewódzkich izb rolniczych posiada osobowość prawną.

Krajowa Rada Izb Rolniczych obraduje na posiedzeniach, zwoływanych przez zarząd. Krajowa Rada, jako całość podejmuje najważniejsze decyzje stanowiące, ustawa o izbach rolniczych nie przewiduje, bowiem odrębnego – najwyższego organu Krajowej Rady, jakim w poszczególnych izbach jest walne zgromadzenie.

Organem wykonawczym Krajowej Rady Izb Rolniczych jest zarząd wybrany przez nią spośród jej członków. Do właściwości działania zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone ustawą lub statutem do właściwości innych organów Krajowej Rady.

Zarząd realizuje swoje zadania przy pomocy biura, którym kieruje dyrektor powołany przez zarząd. Wewnętrznym organem kontrolnym Krajowej Rady jest Komisja Rewizyjna wybierana i odwoływana przez nią spośród jej członków.