Nowe stawki opłat pobierane przez PIORiN

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat pobieranych za przeprowadzenie kontroli urzędowych oraz świadczenie usług przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie środków ochrony roślin.

Projektowane rozporządzenie przewiduje, aby stawki opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa odpowiadały rzeczywistym kosztom poszczególnych czynności, określonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Podstawowa zmiana wprowadzana projektowanym rozporządzeniem w porównaniu z rozwiązaniami dotychczasowymi polega na uzależnieniu stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa od czasu pracy. Wyjątek od tej reguły stanowią czynności laboratoryjne. W ich przypadku czas wykonywania poszczególnych czynności wynika z procedur diagnostycznych. W przypadku pozostałych czynności – jak pobierania próbek – proponuje się, aby stawka opłaty wynosiła 55 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy osoby przeprowadzającej kontrole urzędowe lub świadczącej usługi. Jest to uśredniony czas pracy inspektora, który w zależności od wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa kształtuje się na poziomie od 46,76 zł/osobę/godzinę do 61,01 zł/osobę/godzinę. Czas wykonywania podobnych czynności może być bowiem inny, w zależności od szeregu okoliczności niezależnych od osoby przeprowadzającej te czynności. Wpływ na to mogą mieć działania podmiotu – jak przygotowanie partii materiału do kontroli, czy też przygotowanie dokumentów. Wpływ na czas wykonywania danej czynności mogą mieć także czynniki czysto obiektywne – np. czasochłonność pobierania próbek z roślin w różnej fazie wegetacji lub z przechowalni po zbiorze. Przyjęte rozwiązanie w sposób bardziej obiektywny niż dotychczasowa praktyka odzwierciedli faktyczne koszty danej czynności, za którą pobierana jest opłata.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, stawki opłat pobieranych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa wzrosną od 1,6% (oznaczanie pozostałości fungicydów ditiokarbaminianowych techniką spektrofotometryczną) do 21,2 % (oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym techniką chromatografii gazowej techniką GC-ECD).

– Mając na uwadze trudności dla sektora rolnego, wynikające ze środków wprowadzonych w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) proponuje się, aby w bieżącym sezonie produkcyjnym, jak również w sezonie 2021 r., utrzymać dotychczasowe stawki opłat pobieranych przez PIORiN – informuje resort rolnictwa.

Źródło: MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności