Nowa ustawa o środkach ochrony roślin już funkcjonuje

27 kwietnia 2013 r. weszła w życie ustawa o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 ). Tego samego dnia upłynęła kadencja Komisji do Spraw Środków Ochrony Roślin.

Nowa ustawa wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.
Ww. ustawa wprowadza nowe zasady prowadzenia obrotu i stosowania środków ochrony roślin w tym prowadzenie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin oraz szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.

Ustawa o środkach ochrony roślin zawiera również przepisy, które od 1 stycznia 2014 r. nałożą na profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin obowiązek przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin.
Wprowadzenie nowej ustawy wiąże się także powołaniem nowej, poszerzonej o przedstawicieli organizacji rolniczych Komisji do Spraw Środków Ochrony Roślin. Do zadań Komisji należy opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa, spraw dotyczących substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków i środków ochrony roślin, w szczególności wydawania opinii w zakresie oceny lub uwag.
Komisja składać się będzie z siedmiu członków (po jednym): przedstawiciela ministra właściwego do spraw rolnictwa; przedstawiciela ministra właściwego do spraw środowiska; przedstawiciela ministra właściwego do spraw zdrowia; przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych; przedstawiciela organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ekologia; przedstawiciela związków zawodowych rolników oraz przedstawiciela organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest pszczelarstwo. Tym samym swoje przedstawicielstwo w Komisji uzyskała Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz proekologiczne organizacje społeczne, związki zawodowe rolników i organizacje społeczne o działalności rolniczej.
(red)