Uwagi samorządu rolniczego

Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazała do Ministerstwa Środowiska swojego uwago do projektu rozporządzenia w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową.

Zdaniem izb rolniczych w rozporządzeniu tym należy przede wszystkim uregulować szkody wyrządzone przez takie gatunki zwierząt jak: gęś zbożowa, muflon, kormoran czarny, żurawie, łabędzie, gęsi, kormorany i czaple. Zwierzęta te wyrządzają poważne szkody w uprawach rolnych, a rolnikom nie przysługują odszkodowania.
Ponadto w projektowanym rozporządzeniu w § 2 ust. 8 należy skrócić termin wyznaczony do przekazania dokumentów z proponowanych 30 dni do 7. Podany w projekcie termin jest zbyt długi, co niepotrzebnie przedłuża toczące się postępowanie.
Natomiast w § 3 ust. 11 samorząd rolniczy proponuje skrócić termin wyliczenia wysokości odszkodowania z 40 dni do 14. W oceni KRIR propozycja tak długiego terminu nie znajduje żadnego uzasadnienia. 14 dni to wystarczająco dużo czasu na wyliczenie wysokości odszkodowania.