Świadectwo jakości handlowej zbóż gwarantem odpowiedniej zapłaty?

Rolnicy mogą złożyć wniosek o świadectwo jakości handlowej zbóż w wojewódzkich oddziałach IJHARS. Zaświadczenia takie mają być gwarancją otrzymania właściwej zapłaty za zboże w skupie.

W związku z trwającym okresem żniw, IJHARS informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez rolników świadectwa jakości handlowej dla zbóż. Urzędowe potwierdzenie spełnienia wymagań jakościowych, jakim jest powyższe świadectwo służyć będzie zapewnieniu równowagi pomiędzy rolnikami sprzedającymi zboże oraz podmiotami je skupującymi, dzięki czemu rolnicy otrzymają właściwe zapłaty.

Rolnicy zainteresowani uzyskaniem ww. świadectwa mogą zgłosić się do właściwego miejscowo wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej zboża. Formularz wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych można pobrać na stronie internetowej www.ijhars.gov.pl, w zakładce „wzory dokumentów”.

Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań i wystawienie świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodne z rozporządzeniem ministra rolnictwa w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat.

Renata Struzik, za: KRIR