Stypendia dla 710 studentów

Na początku października 2011 r. 710 studentów pierwszego roku, w tym 233 pochodzących z rodzin popegeerowskich, otrzymało stypendia w ramach X edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Na ten cel, w roku akademickim 2011/2012, przeznaczono 3,55 mln zł.

W dotychczasowych dziesięciu edycjach fundatorzy przyznali 14 026 stypendiów, o łącznej wartości ponad 55 mln zł. 7 205 stypendiów dostała młodzież pochodząca z rodzin popegeerowskich. Każdy student otrzymuje obecnie stypendium w wysokości 5 tys. zł, które będzie wypłacane w 10 miesięcznych ratach, od października 2011 r. do lipca 2012 r.
Stypendia pomostowe są odpowiedzią na dysproporcję w dostępie do szkolnictwa wyższego między młodzieżą mieszkającą na wsi, szczególnie na terenach popegeerowskich, a młodzieżą miejską. Program ten ułatwia uzdolnionej młodzieży podjęcie decyzji o kontynuacji nauki na wyższych uczelniach państwowych.
Od początku organizatorem i operatorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi. Jego inicjatorami i w początkowej fazie głównymi fundatorami były: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski oraz Agencja Nieruchomości Rolnych. Obecnie w Programie uczestniczy ok. 100 fundatorów wśród nich znane fundacje i organizacje pożytku publicznego.
Agencja Nieruchomości Rolnych od powstania Programu aktywnie uczestniczy w jego realizacji. Do końca 2004 r. sfinansowała stypendia prawie 2 tysiącom studentów, a od 2005 r. uczestniczy w Programie jedynie w ramach współpracy organizacyjnej i promocyjnej. Jednak organizatorzy zgodnie podkreślają, że jest to pomoc bardzo wartościowa, wprost nieoceniona.
O tegoroczne stypendia mogli ubiegać się maturzyści spełniający następujące kryteria: pochodzą z rodzin popegeerowskich (rodzice zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę przez co najmniej 3 lata), mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, należą do rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się jest nie wyższy niż 970 zł netto lub 1190 zł netto, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności), zdobyli na egzaminie maturalnym łączną liczbę punktów nie niższą niż 105, obliczoną zgodnie z algorytmem liczenia punktów, który jest zamieszczony w załączniku do Regulaminu stypendiów.
Program Stypendiów Pomostowych jest jedynym pozarządowym programem stypendialnym w Polsce realizowanym na tak dużą skalę. Oprócz młodzieży ze środowisk popegeerowskich o stypendia mogą też ubiegać się uczestnicy finałów olimpiad przedmiotowych, wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także laureaci konkursu Dyplom Marzeń posiadający rekomendacje lokalnych organizacji pozarządowych. Informacje na temat Programu Stypendiów Pomostowych znaleźć można na stronie internetowej: www.stypendia-pomostowe.pl.
Biuro Rzecznika Prasowego ANR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności